Kövess minket Facebook-on

I. A Klubban való részvétel részletes szabályai

A. A Klubtagság

 1. A Klub tagjának jóváhagyása és felvétele azt követően következik, miután a tagjelölt helyesen kitöltötte a regisztráció bejelentkezési lapot  www.betterstyle.hu  oldalán. Regisztráció ingyenes.
 2. A BetterStyle fenntartja magának a jogot a Klubtagságra irányuló kérelmek pozitív illetve negatív elbírálásának jogát, indoklás megadása nélkül.
 3. A Klub tagjának joga van legalább 7 naptári napon belül visszalépnie a Klubtagságtól teljesen ingyenesen és indoklás megadása nélkül. Az e jog gyakorlására vonatkozó határidőt a nyilvántartásba vétel napjától számítjuk. A Klub tagja írásban kell hogy értesítse a BetterStyle a visszalépésre irányuló szándékától. Ilyen esetben a BetterStyle köteles visszavásárolni a Klub Tagjától az értékesítésre alkalmas termékeket, információs és oktatási anyagokat, termékmintákat vagy demonstrációs készleteket, melyeket a Tag a BetterStyle-től vásárolt. A BetterStyle megtéríti a  Klub Tagnak, mindennemű levonások nélkül, az összes, a Tag által befizetett díjakat. Mindezek mellett a BetterStyle nem kötelezhető azon termékek, információs és oktatási anyagok, termékminták vagy demonstrációs készletek visszavásárlására, melyek nem az eredeti állapotúak, vagyis nem újak és/vagy használtak.
 4. A  Klub első klubtagsági időszaka 12 hónapos, s ezen időszak első napjának az a nap számít, amikor le lett adva az első megrendelés.
 5. A Klubtagság automatikusan 12 hónappal meghosszabbításra kerül az előző Klubtagság végének napjától számítva, ha az előző időszak letelte előtt a Klubtag lead egy új (következő) megrendelést, mely végrehajtásra kerül.
 6. A  Klubtag házastársa egy külön regisztrációs számon csatlakozhat a szervezethez, de csak a házastársa hálózatában a házastárs első szintjén.
 7. A Klubban való részvétel általános szabályainak 4 pontjában említett Független Forgalmazók kötelesek részt venni a BetterStyle által rendezett és szükségesnek ítélt oktatási rendezvényeken és megbeszéléseken, valamint kötelesek megosztani más Klubtagokkal a BetterStyle-vel való együttműködés során szerzett tapasztalataikat valamint bemutatni ezeket a  Klubtagok összejövetelein.

B. Regisztrációs szám

 1. Minden  Klubtag a nyilvántartásba vétel során kap egy egyedi regisztrációs számot, s e szám alatt végzi majd működését a  Klubban.
 2. Egy  Klubtagot csupán egy regisztrációs szám illet meg.
 3. A BetterStyle által biztosított kiváltságok, jogok és előnyök egy konkrét, adott regisztrációs számhoz kötöttek.
 4. A Klubtag Regisztrációs Száma valamint a vele kapcsolatos tulajdonjogok öröklés tárgyát képezik a Polgári Törvénykönyv meghatározott, vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően s a Polgári Perrendtartási Törvénykönyv rendelkezései szerint.
 5. A regisztrációs szám eladása a Klubtag által csakis indokolt esetben történhet, s kizárólag a BetterStyle írásbeli engedélyének beszerzését követően.

C. A Tagság megszűnése illetve lejárta          

 1. A Klubtagság a következő esetekben szűnik meg:
 • A Klubtag kilépésre irányuló írásbeli szándéknyilatkozatával – ilyenkor a megszűnés dátuma egyenértékű a nyilatkozat a BetterStyle-hoz történő beérkezésének napjával
 • Ha a Klubtag a 12 hónapos Klubtagsági időszak alatt nem adott le egy pontozott megrendelést sem – ilyenkor a megszűnés dátuma egyenértékű a Klubtagsági időszak megszűnését követő első nappal
 • A Klubtag kizárásával a  Klubból

A  Klubtagság a következő esetekben jár le:

 • A Klubtag halálával – Törzsvásárló esetén
 • A Klubtag felszámolásával – Független Képviselő esetén

A  Klubtagság megszűnése illetve lejárta nem zárja ki és nem korlátozza semmilyen módon sem a Klubtag felelősségét a BetterStyle iránt. A BetterStyle-nek joga van azonnali hatállyal kizárni a Klubtagot a Klubból illetve más intézkedést tenni a következő esetekben:

 • A Klub Szabályzatában illetve a Klub Tagjának Etikai Kódexében foglalt működési szabályok illetve értékesítési rendszer megszegése esetén.
 • A BetterStyle illetve a  Klubtagok érdekeit, jó hírnevét, piaci pozícióját vagy piaci képét sértő működés megkezdése esetén.
 • Harmadik személyek nevében illetve érdekében folytatott olyan tevékenység végzése, melyre a harmadik személyek nem adták beleegyezésüket illetve nem is tudnak róla (pl. megrendelések megtétele, olyan erőfeszítések, melyek szponzorcsoportok egészben vagy részben történő átvitelére irányulnak).
 • Hamis adatok megadása a Klubba való felvételi Kérelemben, beleértve a Klubtag jogi formájára, címére és egyéb adataira vonatkozó információkat.
 • A Klubtag jogi státuszának módosítására vonatkozó adatok át nem adása esetén (pl. gazdasági tevékenység megszüntetése).

A Klub Tagja a kizárás napjával elveszíti az összes, a klubtagsággal összefüggő jogát és kiváltságait. A BetterStyle nek joga van felfüggeszteni a Klubtag tagsági jogait, különösen abban az esetben, amikor kétség merül fel a Klubtag szabályszerű működését illetve a  termékek helyes értékesítési tevékenységét illetően. A Tagság felfüggesztése automatikusan a vásárlásra és a szponzoringra vonatkozó jogok valamint a Klubtagság adta előnyök felfüggesztését eredményezi. A felfüggesztés a helyzet tisztázásának idejére történik, s nem lehet 6 hónapnál hosszabb idejű. A Klubból való kizárás illetve a Klubtag lemondása esetén a Klubba való ismételt felvétel nem történhet meg korábban, mint hat hónappal azt követően, hogy a Klubtag ki lett zárva illetve a BetterStyle megkapta a  Klubtag klubtagságáról való lemondásra irányuló írásos szándéknyilatkozatát. Ilyen esetben a Klubba való ismételt felvétel egy új felvételi kérelem beadásával s a kérelem a BetterStyle általi pozitív elbírálásával történik.

 

II. A Klub Szabályzata

A. Értékesítési Rendszer

 1. A Klub célja a BetterStyle által szervezett közvetlen értékesítési rendszer népszerűsítése valamint a BetterStyle-vel való együttműködés megkönnyítése.
 2. A  termékek értékesítése csakis közvetlen értékesítési rendszeren keresztül történik, a hagyományos kiskereskedelmi (pl. boltok, piacok, vásárok), nagykereskedelmi, internetes – ideértve z online aukciókat – értékesítés mellőzésével.
 3. A termékek olyan fajta értékesítése, mely nem egyeztethető össze a közvetlen értékesítéssel, a Klubtagságot szabályzatának súlyos megsértését jelenti.

B. Szponzorcsoport

 1. A Szponzorcsoportot azon Klubtagok alkotják, akiket a Klubba a már működő Klubtagok vezettek be.
 2. Minden Klubtagnak jogában áll szponzorálni s fejleszteni az értékesítési hálózatát a   Marketingtervnek megfelelően.
 3. Az a Klubtag, aki szponzori értékesítési hálózatot épít ki s fejleszt, köteles oktatni az újonnan bevezetett személyeket, bemutatni a termékeket valamint motiválni az értékesítési hálózat fejlesztését.
 4. A Klubtagok nem jogosultak bármelyfajta módosítás végrehajtására a szponzorcsoportok részben vagy egészben történő átvitele terén.

C. Pénzügyi kérdések

 1. A Klubtagok kötelesek időben rendezni a BetterStyle-vel szembeni összes pénzügyi kötelezettségüket.
 2. A Klubtag nem jogosult a BetterStyle nevében cselekedni, különösképpen nem áll jogában kötelezettséget vállalni a nevében illetve a  vagyonával rendelkezni.
 3. A Klubtag jogosult a hálózat fejlesztéséért járó árengedményekre és bónuszokra.
 4. A Független Képviselők kötelesek átadni a BetterStyle-nek:
 • A gazdasági tevékenységi nyilvántartásba vétel tanúsítványát (másolatát)
 • Az Adószámukat
 • A HÉA alóli mentességről szóló nyilatkozatukat illetve a HÉA-R regisztrációs nyilatkozatukat az aktív HÉA adófizető alanyok esetében
 • A BetterStyle-nek szóló felhatalmazást a Független Képviselő nevében történő számlakiállításra (mely letölthető a www.betterstyle.hu Képviselőzóna honlapról)
 • Kötelezettséget arról, hogy egy hónappal előre írásban értesíti a BetterStyle-t a gazdasági tevékenység felfüggesztéséről illetve befejezéséről illetve a HÉA alóli mentesség küszöbértékének átlépéséről. Ellenkező esetben az Adóhatóság előtti korrekciók és pontosítások bemutatásának kötelessége a Képviselőt terheli.
 1. A termék Klubtaghoz történő leszállítása a termék raktárból a futárposta munkatársának történő kiadásának pillanatában történik meg.
 2. A Klubtag nyugtázza a helyesbítő számla átvételét a termékvisszatérítésért, a termékek árának csökkentéséért, illetve más okból kifolyólag, miután a BetterStyle elismerte a garanciális panaszt.

D. Személyes adatok

 1. Személyes adatai kezelője/adminisztrátora továbbiakban AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban „Rendelet”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról értelmében a BetterStyle Polska Sp. z o.o.székhely Varsó (02-202), Kwitnącego Sadu u. 9. és Betterstyle Hungary Kft, 1054 Budapest, Szemere u. 23. 1/1.
 2. A Klub minden tagja jogosult az adataik ellenőrzésére és a kijavításra, törlésre, a feldolgozás korlátozására, adatok továbbítására, kifogás emelésére, a hozzájárulás visszavonásának joga bármikor, anélkül, hogy befolyásolná a feldolgozás jogszerűségét, amelyet az engedély visszavonása előtt végzett hozzájárulás alapján hajtottak végre.
 3. Az adatok megadása önkéntes, azonban szükséges ahhoz, hogy a klubba regisztrálhasson. Az adatokat a klubtagsággal kapcsolatos célokból dolgozzák fel.
  Megbízás a személyes adatok feldolgozására.
 1. BetterStyle Polska Sp. z o.o. és a Betterstyle Hungary kft. a Klubtagokra bízza a személyes adatok feldolgozását a BetterStyle Club részletes szabályaiban meghatározott célok érdekében, a klubtag pedig kijelenti, hogy az adatokat a rendelet előírásai szerint kezeli.
 2. A személyes adatok feldolgozásának célja az alábbi Szabályok rendelkezéseinek megvalósítása.
 3. A klub tagja köteles:
 • az Önre bízott személyes adatokat kizárólag a fent meghatározott célokra feldolgozni
 • tartózkodni az adatok jelen Szabályzatban vagy törvényi előírásokban nem meghatározott módon történő megosztásától.
 • az adatokat a velünk folytatott együttműködés befejezésekor (Betterstyle HU Klubtagságról való lemondás) haladéktalanul visszaszolgáltatni, valamint az összes érintett adatot letörölni az adathordozókról.
 • A BetterStyle Polska és Betterstyle Hungary Kft. fenntarja a jogot, az Önre bízott adatok feldolgozásának módját vizsgáló ellenőrzés lebonyolításának jogát. Köteles lehetővé tenni az ilyen ellenőrzések végrehajtását, azonnal a felszólítást követően.
 1. A klub tagjai vállalják, hogy azonnal meg fogja válaszolni az Adatvédelmi Nyilatkozat és a Betterstyle HU Részletes Klubszabályzata alapján Önre bízott adatok feldolgozásával kapcsolatos, különösen az Ön által alkalmazott, adatokat védő biztonsági óvintézkedésekre vonatkozó kérdéseket.
 2. A BetterStyle Polska Sp. z o.o. és a Betterstyle Hungary Kft. felhatalmazza a Szabályzatban meghatározott célú és mértékű adatfeldolgozásra, elsősorban az informatikai rendszerek keretein belül, de papír formában is. Felhatalmazzuk továbbá az Önnel polgári jogi szerződés alapján együttműködő személyek további felhatalmazására, azzal a feltétellel, hogy a szerződés kiköti, hogy ezek a személyek az adatfeldolgozásra vonatkozó mindegyik rendelkezést betartsák,, azzal a feltételel, hogy ezek a személyek teljesítik a Klubtagra vonatkozó adatfeldolgozási követelményt és elfogadásra kerül a BetterStyle Polska Sp. z o.o. és a Betterstyle Hungary Kft. által.
  Személyes adatokat tartalmazó üzenetek nyilvános hálózaton való küldésekor a fájlok személyes adatok védelmére szolgáló titkosítási eszközökkel kerülnek biztosításra. 
 1. A BetterStyle Polska Sp. z o.o. és a Betterstyle Hungary Kft. törölheti a klubtag regisztrációját, ha a klubtag megszegi a személyes adatok felhasználására vonatkozá a Klubban való részvétel részletes szabályait.
 2. A BetterStyle Polska Sp. z o.o. és a Betterstyle Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel a Klubtagnak harmadik fél felé fenálló a Klubban való részvétel részletes szabályaival ellentétes a személyes adatok használatából eredő kötelezettségeiért, valamint azok kötelezettségeiért, akiket a klubtag felhatalmazott a személyes adatok használatával.
 3.  A fenti rendelkezések nem mentesítik a Klubtagot az alól a kötelezettség alól, hogy az adatfeldolgozás céljából megbízott személlyel a feldolgozási megbízás célját és kereteit meghatározó írásos szerződést kössön.

 

III. A Klub Tagjának Etikai Kódexe

Mint a  Klub Tagja kötelezem magam, hogy tevékenységemet a Klubban való Részvétel Szabályainak és a   Klub Szabályzatának megfelelően végzem, különösképpen:

 1. A legnagyobb körültekintéssel és gondossággal járok el ügyfeleim és a Szponzorcsoportom tagjainak kiszolgálásánál.
 2. A termékeket rendeltetésüknek megfelelő módon s a közvetlen értékesítési csatornának megfelelően mutatom be. Nem fogom a  termékeket a kiskereskedelmi pontokon, nagykereskedelmi pontokon, piaci pontokon, internetes boltokon, internetes aukciókon és más, a közvetlen értékesítési csatornával össze nem egyeztethető módon értékesíteni.
 3. A  Klubban történő cselekvés lehetőségeit méltányos és konzisztens módon mutatom be a BetterStyle Anyagoknak megfelelően, melyek a következőkből állnak: A Képviselő Útmutatója, Marketingterv és egyéb céges anyagok.
 4. Nem fogom közvetlen illetve közvetett módon arra biztatni a Klub Tagjait, hogy változtassák meg a Szponzorukat.
 5. Ügyelni fogok a saját, valamint a  termékek és szolgáltatások jóhírére.


PDF letöltése