Kövess minket Facebook-on

Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a Betterstyle Hungary Kft. alábbi adatkezeléseire terjed ki:

- www.betterstyle.hu, weboldalhoz (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelés;

Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon, üzletekben, kuponokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az Adatkezelő a "Betterstyle Hungary Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 23. I/1.; cégjegyzékszám: 01-09-284167; képviseli: Demianiuk Grzegorz Piotr ügyvezető és Mierzwinski Michal Waclaw ügyvezető, e-mail cím: kapcsolat@betterstyle.hu, továbbiakban: “Adatkezelő”). Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő termékek forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő a fenti Weboldalon végez a fogyasztók felé kiskereskedelmi tevékenységet. Az Adatkezelő ezen tevékenységéhez kapcsolódóan végez reklámozási tevékenységet.
        
A Betterstyle Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint adatkezelőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi nyilvántartási számokon jegyezte be: NAIH-118129/2017 (direkt marketing (reklámanyag, hírlevél küldése), NAIH-118130/2017 (webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése).

3. Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztességkövetelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.
Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv”).

4. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintettek hozzájárulása. Az érintettek önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel (pl. Weboldalakon, kupon kitöltésével). Az adatkezelő az érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

5. Az egyes adatkezelések, az „ügyfélfiók”

Az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot. Az Adatkezelő által végzett adatkezelések

  • Weboldalakon regisztráló személyek adatkezelése;
  • Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés;
  • Reklámozási célú adatkezelés;
  • Ügyfélszolgálthoz (vevőszolgálathoz) kapcsolódó adatkezelés;
  • Promóciókhoz kapcsolódó adatkezelések;
  • Technikai adatok kezelése.


Amennyiben az érintett megadja a szükséges adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, cím), és ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő létrehozza az érintett ügyfélfiókját. Az ügyfélfiók célja az, hogy az érintettnek lehetősége legyen arra, hogy valamennyi adatkezeléshez hozzáférjen, a bejelentkezési adatok megadásával, további adatok megadása nélkül. Ügyfélfiók létrehozására az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel során van lehetőség. Az ügyfélfiókot törli az Adatkezelő, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri. Az ügyfélfiók nem önálló adatkezelés, azt az érintett az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez kapcsolódóan hozhatja létre.

6. Weboldalakon regisztráló személyek adatkezelése

Az adatkezelés leírása:
A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, a látogatás regisztrációhoz, személyes adatok megadásához nem kötött. Az érintett bizonyos szolgáltatásokat (pl. vásárlás, hírlevélre feliratkozás) csak regisztráció után vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettnek meg kell adnia adatait a regisztrációs felületen, és nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez. A regisztrációval létrejön az érintett ügyfélfiókja, amellyel a későbbiekben az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe tudja venni.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása, így különösen a vásárlás lebonyolítása, szállítás, számlázás, fizetés, részt vevő személyek tájékoztatása.
Kezelt adatok köre:
Az érintett által megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, Klubba bevezető személy vezetékneve, keresztneve, száma (ha van), postacím, telefonszám, bejelentkezéshez szükséges jelszó.
Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az ügyfélfiók a jövőben nem kerül használatra. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

7. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása:
Amennyiben az érintett vásárol, közte és az Adatkezelő között jogviszony jön létre. Nem szükséges az adatok kezelése, ha a vásárlás üzletben történik, és a megvásárolt termék sajátosságai (pl. terméktámogatás) nem teszik szükségessé az érintettekkel való kapcsolattartást. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így pl.: a Weboldalon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a vásárlási folyamat során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogviszony jön létre, az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez (pl. jótállás, pénzkövetelés behajtása). Ezen esetekben az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása hiányában, illetve attól eltérően is kezelheti az érintett adatait, amennyiben az szükséges a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogos érdekének érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Infotv. 6. § (5) bekezdése.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés).
Kezelt adatok köre:
Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, anyja születési neve, születési dátum, e-mail cím, Klubba bevezető személy vezetékneve, keresztneve, száma (ha van), postacím, számlázási cím, telefonszám, megrendeléssel kapcsolatos adatok (megvásárolt termékkel, a megrendelés folyamatával, szállítással, fizetéssel kapcsolatos adatok).
Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Amennyiben a vásárlás során ügyfélfiók jön létre, az Adatkezelő törli az adatokat, ha bizonyossá válik, hogy az ügyfélfiók a jövőben nem kerül használatra. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, kivéve, ha törvény (pl. Fgytv.) az adatok kezelésére felhatalmazást ad.

8. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása:
Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és azok reklámozási célú felhasználásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az érintettek számára reklámok küldése.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, postacím (a reklámozási célú adatkezelés többnyire ügyfélfiókhoz kapcsolódik, így az adatok kezelése egységes).
Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az érintett számára a továbbiakban reklám nem küldhető. Az Adatkezelő minden esetben megszünteti az adatkezelést, ha az érintett azt kéri. A reklámozási célú adatkezelés megszüntetése esetén az adatok törlésére csak akkor kerül sor, ha az adatok kezelése megszűnt, vagy az érintett a reklámozási célú adatkezelés megszüntetése mellett az adatok törlését is kérte.

9. Az ügyfélszolgálathoz (vevőszolgálathoz) kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása:
Az Adatkezelő, mint kereskedelmi tevékenységet végző személy, ügyfélszolgálatot tart fenn (egyes esetekben az adatkezelő a Vevőszolgálat elnevezést is használja). Az ügyfélszolgálat feladata az Adatkezelő, mint kereskedő, és az érintettek közötti kapcsolattartás, igények kezelése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. Amennyiben az érintett telefonon lép kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, a hívás elején tájékoztatást kap az adatkezelésről, és arról, hogy a hívás folytatása hozzájárulásnak minősül. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben az Fgytv., amennyiben kötelező adatkezelést ír elő (pl. telefonhívások rögzítése).
A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogviszony jön létre, az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez (pl. jótállás, pénzkövetelés behajtása). Ezen esetekben az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása hiányában, illetve attól eltérően is kezelheti az érintett adatait, amennyiben az szükséges a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogos érdekének érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Infotv. 6. § (5) bekezdése.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az érintettek igényeinek kezelése, kérdéseik megválaszolása, panaszaik rögzítése és kivizsgálása, egyéb, az ügyfélkapcsolatból származó igények érvényesítése, kezelése.
Kezelt adatok köre:
Az érintett által a regisztráció során megadott adatok (lásd fenn), emellett az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel során megadott adatok, így különösen az igények rendezéséhez szükséges adatok (név, elérhetőség, panasz tárgya, jellege). Az Adatkezelő kezeli az érintett által közölt panaszok, kifogások tartalmát is.
Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, és az adatok kezelésére törvény nem ad felhatalmazást.

10. Promóciókhoz kapcsolódó adatkezelések

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő rendszeresen folytat promóciókat, amelyek célja a reklámozás, ennek során a potenciális ügyfelek felkutatása, és velük kapcsolat létesítése. A promóciók során az Adatkezelő személyes adatokat is gyűjthet (pl. kuponok útján).
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett az adatai megadásával hozzájárul adatai kezeléséhez. Erről az Adatkezelő az érintetteket minden esetben tájékoztatja.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a reklámozás, az érintettek adatainak rögzítése későbbi kapcsolatfelvétel céljából.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, melyek köre az egyes promóciókban eltérő lehet. Jellemzően rögzítésre kerül a név, e-mail cím, telefonszám.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, és az adatok kezelésére törvény nem ad felhatalmazást.

11. Technikai adatok kezelése

A Weboldalak látogatása esetén az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

12. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot soha semmilyen körülmények között nem továbbít harmadik fél részére. Ez alól kivételt képezhet az érintett egyértelmű hozzájárulása és felhatalmazása. Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

13. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
- BetterStyle Polska Sp. Z O.O. (ul. Kwitnącego Sadu 9, 02-202 Varsó, Lengyelország), az adatfeldolgozó által ellátott feladatok: adatbázis tárolása, hozzáférés biztosítása, adatok rendszerezése, adatállományok karbantartása, valamint az Adatkezelő adatbázisában szereplő személyekkel kapcsolatfelvétel, és a velük való kommunikáció, az Adatkezelő által meghatározott módon és tartalommal.

14. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

15. Az adatkezelés időtartama

Az adatok törlésére a fenti 6-10. pontokban meghatározott időtartam elteltével, illetve az ott meghatározott esetekben az érintett kérelmére kerül sor. Az adatkezelés céljának megszűnése, vagy az érintett törlési kérelme hiányában is törli az Adatkezelő a személyes adatokat, ha
a)  azok kezelése jogellenes;
b)  az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c)  az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d)  azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

16. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatást kap az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. A tájékoztatást az Adatkezelő minden esetben 30 napon belül, írásban adja meg. Az Infotv. szerinti tájékoztatás fő szabály szerint díjmentes, azért az Adatkezelő csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben igényel költségtérítést.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az adatkezelő helyesbítse.
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését.
Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az érintett jogellenes adatkezelés esetén igényét bírósági úton is érvényesítheti.

Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.